Ordforråd

Nybegynner

Vi skal lære noen uttrykk om historie.

 1. Fyll ut med tilsvarende adjektiv!
 1. politikk ____________
 2. kristendom ____________
 3. makt ____________
 4. stat ____________
 5. økonomi ____________

Løsningen: a) politisk, b) kristelig, c) mektig, d) statlig, e) økonomisk

 1. Fyll ut med riktig ord fra oppgave 1 i riktig form!
 1. Det var en ________ kamp. Kongens ________ var å legge under seg landet.
 2. Noen vikinger ble _________ i utlandet. Olav den hellige var en _________ konge. Han ville gjøre _________ til den eneste religionen.
 3. Kongen var ___________. ___________ hans hadde økt. Noen __________ menn slo seg ned på Island.
 4. Kan man si at __________ var etablert på 1000-tallet? Var det et ___________ oppgave å bygge kirker?
 5. De __________ forholdene endret seg. Dette er et __________ problem. Hvordan var _________ i landet?

Løsningen: a) politisk, politikk, b) kristelige, kristelig, kristendom, c) mektig, Makten, mektige, d) staten, statlig, e) økonomiske, økonomisk, økonomiet

Videregående

Vi skal lære noen uttrykk om klima og miljø.

 1. Fyll ut!

Substantiv                                   Verb                Adjektiv

__________                __________        forbudt

__________                     forsikre           ________

vaksine                        __________        ________

forurensning                __________        ________

 

Løsningen: et forbud, forby, forsikring, forsikret, vaksinere, vaksinert, forurense, forurenset

 1. Skriv inn ord fra oppgave 1 i riktig form i setningene!
 1. Jeg har tenkt å reise rundt i USA. Hvilke ____________ bør jeg ta før jeg drar?
 2. Jeg ville _____________ meg mot hepatitt A og B.
 3. Jeg trenger kanskje også en reise____________?
 4. Hvis du ikke er _____________, kan et sykehusopphold li nokså kostbart.
 5. Jeg røyker. Jeg håper ingen vil _________ meg å ta meg en sigarett i USA.
 6. Å jo. Vet du ikke at det er __________å røyke utendørs i New York?
 7. Når ble det ____________innført?
 8. Det husker jeg ikke, men de mener at røyking er med på å ________ parkene i byen.
 9. Litt sigarettrøyk skaper da ingen _____________?
 10. Parkene kan bli nokså ___________ av alle sigarettsneipene som folk kaster fra seg.

Løsningen: a) vaksiner, b) vaksinere, c) forsikring, d) forsikret, e) forby, f) forbudt, g) forbudet, h) forurense, i) forurensning, j) forurenset