Kultur, Leseforståelse

Nybegynner

Vi skal øve leseforståelse i dag.

 1. Les teksten og fyll ut med ordene!

Sykmeldt i Norge (2)

I noen _________(1) kan den sykmeldte kanskje gjøre noe annet enn sin vanlige jobb. NAV skal vurdere det sammen ____________(2) legen, arbeidsgiver og den sykmeldte selv. En _____________(3) som ikke klarer å være snekker, kan kanskje gjøre andre ting på __________(4)? Jeg synes det er viktig å ta i bruk folks ressurser og kompetanse.

Slik jeg __________(5) saken, er det ikke bare sykmeldingen man snakker om i ________(6). Man snakker like mye om de økonomiske ordningene som følger med sykmeldingen. Mange mener at ___________(7) ordningene er for gode. Det er jeg ikke ____________(8) i. Dersom man blir syk, er det viktig å vite at økonomien er _________(9). Hvis man ikke har denne sikkerheten, tror jeg at man kan bli enda sykere. Etter min mening er det bra å ha en slik trygghet her til __________(10).

med     snekker           arbeidsplassen            lands               enig                                                                                                                                                                                     disse                tilfeller                        opplever          media              trygg

Løsningen: 1) tilfeller, 2) med, 3) snekker, 4) arbeidsplassen, 5) opplever, 6) media, 7) disse, 8) enig, 9) trygg, 10) lands

 1. Svar på spørmålene!
 1. Hva kan en sykmeldt person gjøre?
 2. Hva snakker media også om?
 3. Hva er viktig med økonomien?

Løsningen:  a) Legen og arbeidsgiveren og den sykmeldte skal diskutere og kan gjøre noe annet enn den vanlige jobben. b) De økonomiske ordningene. c) Det er viktig for økonomien å være trygg.

Videregående

Vi skal øve leseforståelse i dag.

 1. Les teksten og fyll ut setningene!

Oljeindustrien og ansatte

I 1969 ble det _____________(1) olje i Nordsjøen. Det var på Ekofiskfeltet. Dette feltet ble satt i produksjon i 1971, og i årene etter ble det gjort flere funn i områdene rundt. I Norge har ____________(2) tradisjonelt sett stått sterkt. Slik ble det også i oljeindustrien. Det har ført til at oljearbeiderne i Norge har ganske ___________(3) arbeidstidsbetingelser, og de har høy lønn. Statistikken viser at olje- og gassektoren hadde den absolutt høyeste gjennomsnittlige månedslønna i Norge i 2013: mellom 50000 og 60000 kroner per _________(4). Til sammenlikning hadde arbeidere innenfor varehandel en gjennomsnittlig månedslønn på litt over 30000 kroner, altså bare litt mer enn __________(5) av en oljearbeiderlønn.

Slik jeg ser det, kan __________(6) lønnsforskjellen være problematisk, for eksempel når det gjelder priser og kjøpekraft. Når en stor del av befolkningen _____________(7) steder i Norge, for eksempel på Vestlandet, __________(8) mer enn resten av befolkningen, kan det føre til at prisene presses oppover. Det vil først og ____________(9) være et problem med boligprisene.

Noen mener at oljearbeiderne har en veldig tung og vanskelig jobb og derfor fortjener den høye _________(10) si. Jeg kan være enig i at de som arbeider på plattformene, har en tung og vanskelig jobb. Likevel vil jeg påpeke at mange _______(11) i Norge også har tunge og vanskelige jobber, for eksempel innenfor industrien. Derfor _________(12) jeg ikke at dette er et godt argument.

lønna   andre               tjener               funnet             gode    måned             denne

fagbevegelsen             halvparten       enkelte                        fremst             synes

Løsningen: 1. funnet, 2. fagbevegelsen, 3. gode, 4. måned, 5. halvparten, 6. denne, 7. enkelte, 8. tjener, 9. fremst, 10. lønna, 11. andre, 12. synes

 1. Svar på spørsmålene!
  1. Når ble olje funnet og når ble det satt i produksjonen?
  2. Hvordan er forskjellet mellom oljesektoren og varehandelen?
  3. Hva slags jobb har de som jobber i industrien?

 

Løsningen: a) Det ble funnet i 1969 og ble satt i produksjon i 1971. b) Månedslønna i oljeindustrien er mye høyere. c) De har tunge og vanskelige jobber.

Kilde: Klart det!