Ordforråd

Nybegynner

Vi skal lære noen uttrykk om samliv og mat og helsa.

 1. Velg rett ordklasse!

  1. et arbeid – arbeidsom – å arbeide
   Eva __________ i Aftenposten. Hun er den mest ___________ personen jeg kjenner. Hun elsker ___________ sitt, og noen dager ____________ hun fra tidlig morgen til sent på kveld.
  2. en debatt – en debattant – å debattere
   Før valget er det alltid mange _________ på TV. Det er mest spennende når det er __________ fra alle de politiske partiene. De ____________ viktige politiske saker, og slike __________ er viktige for partiene.
  3. å omtale – en omtale
   Jeg liker ikke måten pressen __________ politikerne på. Politikerne gjøre en viktig jobb, og de fortjener mer positiv ________, synes jeg.
  4. å kritisere – en kritikk – kritisk
   Svigermor er veldig ____________ til de nye læreplanene i skolen. Hun ____________ kravene om prøver, og ____________ hennes går på at det blir større vekt på prøver enn på opplæring.
  5. en sensasjon – sensasjonell
   Den nye boka til Per Petterson har blitt en internasjonal _____________. Han har hatt stor suksess de siste årene. Den _______ suksessen skyldes nok hans fantastiske evne til å formidle historier om vanlige mennesker.

Løsningen: a) arbeider, arbeidsomme, arbeidet, arbeider, b) debatter, debattanter, debatterer, debatter, c) omtaler, omtale, d) kritisk, kritiserer, kritikken, e) sensasjon, sensasjonelle

 1. Hva betyr disse?
 1. Det er det vanskelig å gi et enkelt svar på. NOKUT gjør mange ting, men kort sagt så har vi ansvar for å sikre kavliteten i den delen av det norske utdanningssystemet som handler om høyere utdanning.
  dreier seg
  kontrollere
  utfører
 2. Samfunnet bruker store ressurser på høyere utdanning, og noen må være en slags vaktbikkje og passe på at universitetene og høyskolene ivaretar sin rolle på en god måte, både når det gjelder forskning og utdanning.
  handler om
  form for
  investeringer
 3. Godkjenningen vil jo, uten tvil, i mange tilfeller være oppklarende og instruktiv. Den innebærer en gjennomgang av lærestedets og kvalifikasjonens status i utdanningslandet og lengde og nivå på utdanningen.
  stilling
  situasjoner
 4. Dessverre er det mange som ikke er klar over det. Da er det arbeidsgiveren som bestemmer om utdanningen din er god nok for de oppgavene han eller hun vil at du skal gjøre.
  tilstrekkelig
  vet
  avgjør

Løsningen: 1. kontrollere, 2. investeringer, 3. stilling, 4. avgjør

Videregående

Vi skal lære noen uttrykk om økonomi og jordbruk.

 1. Sett inn ordene i riktig form!
  basere – bytte – forutsette – frakte – hevde – investere – redusere

  1. Kan jeg få ditt blad? Jeg har lest ut mitt.
   Jeg har lest ut bladet mitt. Kan vi __________?
  2. Han påsto at dette var feil.
   Han ___________ at dette var feil.
  3. Dette kan vi bare gjøre hvis vi får støtte.
   Dette _____________ at vi får støtte.
  4. Varene ble transportert over store avstander.
   Man __________ varene over store avstander.
  5. Hva bygger du disse tallene på?
   Hva __________ du disse talle på?
  6. Oljeproduksjonen har blitt mindre.
   Oljeproduksjonen er _____________.
  7. Han har kjøpt opp flere eiendommer.
   Han __________ i flere eiendommer.

Løsningen: a) bytte, b) hevdet, c) forutsetter, d) frakter, e) baserer, f) redusert, g) investerte

 1. Skriv inn tilsvarende verb i riktig form!
  1. en kontakt                  Jeg må ____________ alle vennene mine.
  2. en mobbing                Det er ille at noen ___________ andre.
  3. en trakassering           Ingen må ____________ sine kolleger.
  4. en trussel                    Det er ikke lov å ___________ andre.
  5. en informasjon           Myndighetene bør ____________ bedre.
  6. en mening                  Hva _____________ du med det du sier?
  7. et behov                     Ingen __________ å finne seg i å bli mobbet.
  8. et spørsmål                 Hvem kan vi _____________ ?

Løsningen: a) kontakte, b) mobber, c) trakassere, d) true, e) informere, f) mener, g) behøver, h) spørre

Kilde: Klart det!, Her på berget