Kultur, Leseforståelse

Nybegynner

Vi skal øve leseforståelse i dag.

 1. Les søknaden og fyll ut med ordene fra tabellet!

Angående: Ledig stilling ____________ (1) selger

Jeg viser til utlysning i Stavanger Aftenbla 12. 5. 2012, og tillater meg med dette å søke stillingen som selger. Jeg har _______________ (2) arbeidet som selger, og på videregåene tok jeg første og andre året på service og samferdsel. Jeg ___________ (3) imidlertid å ikke bygge på til fagbrev. I stedet arbeidet jeg i to år, og dette året tar jeg allmenn ____________ (4) for å få generell studiekompetanse.

Som det fremgår av CV-en min, har jeg arbeidet som selger i _________ (5) år. Mens jeg gikk på skolen, arbeidet jeg ____________ (6). Etterpå har jeg arbeidet heltid. Da jeg gikk på videregåene, hadde jeg helgejobber og feriejobber på Elektromarkedet i Hillevåg. Etter de to årene på videregående jobbet jeg først et år på Elektrobutikken i 100% ____________ (7). Så bestemte jeg meg for å prøve en annen bransje, og jeg fikk jobb på Klesbutikken i sentrum. Jeg arbeidet der i et år.  Om kvelden og i helgene arbeidet jeg på Bensinstasjonen. Jeg har fortsatt denne jobben.

___________ (8) de forskjellige jobbene mine har jeg hatt ___________(9) for forskjellige ting, og jeg har lært mye. Jeg er åpen for nye ideer, men jeg føler også at jeg har  god oversikt over ulike sider ved det å drive butikk. Jeg lytter til hva andre mener om en sak, og jeg __________ (10) det er viktig å være i dialog for å kunne finne gode løsninger.

Jeg liker å omgås mennesker, og jeg får ofte høre at jeg har god kontakt med ___________ (11). Jeg prøver alltid å være smilende og blid, slik at kunden skal få en positiv opplevelse i ____________ (12).

Jeg håper å høre fra dere!

Med vennlig hilsen

 

tidligere          påbygg                        som     ansvar             synes               kundene

stilling             valgte              butikken          flere     deltid  gjennom

Løsningen: a) som, 2) tidligere, 3) valgte, 4) påbygg, 5) flere, 6) deltid, 7) stilling, 8) gjennom, 9) ansvar, 10) synes, 11) kundene, 12) butikken

 1. Svar på spørsmålene etter søknaden!

.           a) Hvordan jobbet han ved siden av skolen?

 1. b) Hvor mange arbeidsplasser hadde han?
 1. c) Hvordan oppfører han seg med kundene?
 1. d) Hva håper han?

Løsningen:  a) Han jobbet deltid i butikkene. b) Han jobbet i på Elektromarkedet, på Elektrobutikken, på Klesbutikken og Bensinstasjonen. c) Han smiler og er blid, og prøver å ha god kontakt. d) Han håper at han skal høre fra arbeidsplassen.

Videregående

Vi skal øve leseforståelse i dag.

 1. Les teksten og fyll ut setningene!

Permisjon – Info på internett

Adgangen til å søke permisjon

Opplæringsloven 2-11 __________ (1) bestemmelsene om elevpermisjon. Her heter det: Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to uker. Permisjon er ikke en rettighet for den enkelte. Ved innvilget permisjon ___________(2) elevene (eller foreldre på elevens vegne) seg retten til offentlig frunnskoleopplæring for en periode tilsvarende lengden av fraværet.

Permisjonslengde

Opplæringslovens _______ (3) for maksimal permisjonstid er ufravikelig. Det betyr at ingen kan innvilges permisjon med _________ (4) utover 2 uker (10 skoledager). Opplæringsloven gir ingen begrensning or hvor mange ganger permisjon kan innvilges. …anbefaler a telever normalt ikke skal kunne gis permisjon oftere enn hvert tredje år.

Forsvarlighet

Før permisjon innvilges, skal rektor foreta en vurdering av om det er forsvarlig i forhold til elevens opplæring å la ham/henne være borte fra skolen i det aktuelle tidsrommet. Vurderingen av forsvarlighet bygger til en viss grad på skjønn. Utdanningsdirektoratet har _________ (5) at en ønsker at skolene legger opp til en streng vurderingspraksis på dette området.

Utenlandsopphold

Opplæringsloven gjelder ikke utenfor rikets grenser. Retten og ________ (6) til grunnskoleopplæring vil derfor ikke gjelde for elever som oppholder seg i utlandet. Permisjonssøknader for _______________ (7) skal likevel behandles på vanlig måte. For utenlandsopphold av mer enn to ukers varighet, skrives eleven ut av skolen. Når og hvis eleven kommer tilbake, meldes han/hun  igjen ved skolen på vanlig måte. Dersom det er ledig kapasitet, vil eleven kunne få tilbake plass i sin opprinnelige klasse. Eleven kan imidlertid ikke gjøre regning med at skolen tilbyr ekstra undervisning for å ta igjen for _____________ (8) som er tapt i fraværsperioden.

Ugyldig fravær

Dersom foresatte velger å reise, enten uten å ha søkt om permisjon eller uten å ha fått innvilget hele ___________ (9), vil eleven få ugyldig fravær for den delen av søknaden som ikker innvilget. Det er rektor ved den enkelte skole som behandler og avgjør søknader om permisjon.

Søknad-søknadsfrist

Søknader om permisjon skal sende skolen ____________ (10) en måned før permisjonen skal starte. Det benyttes eget skjema som fås på skolen.

Klageadgang

Når rektor tar __________(11) til en søknad om permisjon, er dette et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det betyr blant annet at søker kan __________ (12) på vedtaket. Det skal derfor inneholde informasjon om klageadgang og klagefrist.

 

 

fraskriver        grense             senest              tilkjennegitt    søknaden

innholder        varighet           klage   stilling             utenlandsopphold       plikten             undervisning

Løsningen: 1. inneholder, 2. fraskriver, 3. grense, 4. varighet, 5. tilkjennegitt, 6. plikten, 7. utenlandsopphold, 8. undervisning, 9. søknaden, 10. senest, 11. stilling, 12. klage

 1. Svar på spørsmålene etter teksten!
 1. Hvor lenge og hvor ofte er det mulig å få permisjon fra skolen?
 1. Hvilke konsekvenser har det om du tar barnet ditt ut av skolen uten permisjon?
 2. Du har lyst til å reise på ferie til Spania i tre uker. Du har en sønn i 3. klasse. Hva må du gjøre?
 1. Du har søkt om permisjon for dattera di i 3. klasse. Rektor mener at hun ikke kan få permisjon fordi hun hadde permisjon i 1. klasse også. Hva gjør dere?

Løsningen: a) Elever kan ikke få permisjon oftere enn hvert tredje år og det varer inntil to uker. b) Eleven får ugyldig fravær for det. c) Du skal sende permisjonen en måned før begynnelse. Du skal fyll ut et skjema og venter på rektorens svar. Du kan ikke skrive permisjon om 3 uker, bare om to. d) Du kan klage innenfor klagefrist.

Kilde: Mer Norsk